Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Hírfluenszer Média Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és -keze- lési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Tartalmazza továbbá a www.madeinszekszard.hu tulajdonosa (mint Üzemeltető) által üzemel- tetett, a www.madeinszekszard.hu domén néven, valamint annak aldoménjein elérhető webol- dalak és szolgáltatások (a továbbiakban együtt, mint Szolgáltatás) keretében végzett, továbbá a https://www.facebook.com/madeinszekszard https://www.instagram.com/madinszekszard/ oldalon történő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatok keze- lésére vonatkozó tájékoztatást.

Jelen Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelem- be az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Ren- delet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”), továbbá a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben („Grtv.”) foglalt rendelkezéseket.

A Társaság adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Tár- saság honlapján, valamint a Társaság székhelyén papír alapon. Jelen tájékoztató jogszabályi kereteken belül történő megváltoztatására a Társaság fenntartja magának a jogot, az esetleges változásokról történő tájékoztatás mellett.

2.  Fogalmi meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett vagy Meg- rendelő) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, címe, azonosító jele, az érin- tettről készült fénykép, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturá- lis vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Társaság: a 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 55-57. 1. lház. 3. em. 2. szám alatti székhelyű Hírflu- enszer Média Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rend- szerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját megha- tározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen Adatkezelési sza- bályzat vonatkozásában Adatkezelő a Hírfluenszer Média Kft.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó szemé- lyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, füg- getlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkal- mazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhe- tővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehet- séges;

Felhasználó (vagy érintett, vagy megrendelő): az a természetes személy, aki a Társaságnál személyesen, telefonon, egyéb foglalási rendszeren keresztül, vagy a Társaság bármely e-mail címére küldött elektronikus üzenetben Társaságunkkal a kapcsolatot felveszi, a Társaság Fa- cebook oldalát (https://www.facebook.com/madeinszekszard) instagram oldalát (https://www. instagram.com/madeinszekszard/ ) vagy honlapját (madeinszekszard.hu) látogatja, az oldalon regisztrál, ajánlatot kér, ott bármilyen adatot megad;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatá- rozott időre történő korlátozása céljából;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem ren- delkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfel- dolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy meg- semmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Külső szolgáltató: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi sze- mélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását követően – személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adat- kezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adat- kezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;

Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érin- tettek személyi köre és harmadik személyek irányában;

Weboldal: a madeinszekszard.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatke- zelő; valamint a 7. pontban meghatározott külső szolgáltató

Facebook oldal: https://www.facebook.com/madeinszekszard portálon található oldal, amely- nek gondozását az Adatkezelő végzi.

Instagram oldal: https://www.instagram.com/madeinszekszard/ található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

3.  Az adatkezelő adatai, az adatkezelés időtartama

Amennyiben megkeresné társaságunkat, az info@madeinszekszard.hu elelérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az adatkezelés időtartama az érintett kérelme alapján személyes adatainak törléséig, vagy ada- tainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig, vagy ilyen rendelkezés hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő legfeljebb 6 évig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Jelen szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az 1. pontban meghatározott időtar- tamtól eltérő, de jogszabály által megengedett időtartamot is meghatározhat.

A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt tehát a személyes adatokkal együtt az adatközlés- től számított legfeljebb 6 év elteltével töröl.

Hírfluenszer Média Kft.

 • 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 55-57. 1. lház. 3. em. 2.
 • Cjsz: 17-09-012045
 • Adószám: 26786193-2-17
 • Az Adatvédelmi Tisztviselő adatai: Hírfluenszer Média Kft.
 • E-mail címe: info@madeinszekszard.hu Telefonszáma: +36 20 244 1134

4.  A kezelt személyes adatok köre

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések kiszűrése és megakadályozása érdekében.

4.1   Technikai adatok

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott infor- matikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlanságuk igazolható legyen, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védve legyenek.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoz- tatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen meg- semmisülés ellen.

A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkeze- lés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kap- csolatos eszközök.

4.2   Cookie-k (Sütik)

4.2.1 A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy koráb- ban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.2.2   Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www. madeinszekszard.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatá- sokat.

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöl- téséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

4.2.3     Analitika cookie-k

A www.madeinszekszard.hu weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere „cookie-kat” tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, segítve ezzel weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentése- ket állítson össze ezekről a az Üzemeltető számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatá- sukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővít- ményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott bön- gészőhöz tartozó súgót.

Analitika, Facebook pixel

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (koráb- ban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzene- tet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy művele- tet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél na- gyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.face- book.com oldalon található bővebb információ.

4.2.4     Célzott (reklám) cookie-k

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használ- hatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felü- leten megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg.

Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

Google Adwords remarketing

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirde- tése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/ vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

Amennyiben Ön nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elér- hetőek az Ön számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

4.2.5     Harmadik féltől származó cookie-k

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tar- talmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

5.      Az adatkezelés célja, módja és jogalapja, az adatok felhasználása és megőrzési ideje

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes sze- mélyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben része- süljön a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. A Társaság tevékenységének adatke- zelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hoz- zájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogsza- bályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes ada- taikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabá- lyokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (In- fotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen ada- tok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályo- zásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Jelen szabályzat rendelkezései, valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adat- kezelési elvekkel. Jelen szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjá- tól, amely elvek kötelező rendelkezések, és iránymutatásul szolgálhatnak olyan kérdésekben, amelyeket a jelen szabályzat nem tárgyal:

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése ér- dekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

– Célhoz kötöttség elve –

 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elen- gedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szüksé- ges mértékben és ideig kezelhető. – Arányosság, szükségesség elve
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő ren- delkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adat- kezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. e. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érde- kében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen el- vesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 • Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasz- nálói magatartást is, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed, vagy azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik.
 • Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban  az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt meg- engedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 • Az Adatkezelő szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával összhangban, az Érintett kifejezet- ten elfogadja azt, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Partner(ek) felé továbbíthatja, ha a Partner(eke)t számára előzetesen megnevezte és a Partner(ek) tevékenysége az Adatkezelő érintett számára történő teljesítését elősegíti.
 • Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

Az adatkezelés célja

Összhangban a jelen szabályzat céljával, az adatkezelés céljai a következők:

 • Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen
 • az érintett, a Munkatárs, a Partner adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz; valamint
 • az érintetti adatok kezelése az érintett irányába a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban; a Munkatárs adatainak kezelése a szerződéses viszonyából fakadó kötelezettségeinek telje- sítésével kapcsolatban;
 • a Partner adatainak kezelése a szerződéses viszonnyal kapcsolatban; v. Adatkezelő szolgálta- tásainak igénybevételét szolgáló egyéb adatállományok kezelése;
 • érintett adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;
 • a Partner adatainak továbbítása az érintett irányába;
 • Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;
 • Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gya- korlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvénye- sítése;
 • Adatkezelő szolgáltatásaival, értékesítéseivel kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgá- lása, feltárása;
 • az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszer- zési, piackutatási célú megkeresés, nyereményjáték szervezése;
 • az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Kije- lenti továbbá, hogy az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

A weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal össz- hangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat ala- kít ki.

Adatkezelő az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal ösz- szhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz,

valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat ala- kít ki; az általa kezelt, valamint az automatizált adatállományban tárolt adatok megőrzése ér- dekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja; a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzá- férés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelőssé- gét kizárja.

Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az eset- ben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek; személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít. Adatkezelő jelen adatkezelési szabályzat tekintetében lényeges tevékenységét kizárólag Magyarországon végzi, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást beve- zetnie és működtetnie nem szükséges.

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érin- tett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpont- ját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

A Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele:

E körben az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A jelen fejezetben meg- határozott személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, és az adatkezelési határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érin- tett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyúj- tott szolgáltatások igénybevételének.

Bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományo- kat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg. Munkatárs(ak) az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek nem továbbítja(k),  és megtesz(nek) minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse. Bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kéré- sét érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva: info@madeinszekszard.hu

Az egyes adatkezelési tevékenység során kötelezően megadandó adatok érintett általi megadá- sa az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

Információkérés, üzenet küldés:

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

E-mail-en, a honlapon, telefonon, személyesen, Facebook üzenetben vagy egyéb más fórumon keresztül történő információ kérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bo- csátását kéri/kérheti az érintettől, vagy a következő adatok juthatnak az Adatkezelő birtokába:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • szolgáltatás részletei/kérdés

Az információkérés önkéntes.

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Az érintett e-mail-en, telefonon, személyen, vagy egyéb más fórumon keresztül egyeztethet az Adatkezelő Munkatársával az Adatkezelőnél elérhető szolgáltatás(ok) részleteiről és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. Az Adatkezelő a részére elküldött, vagy számára rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő Munkatársai kezelik, és az érintett számára megfelelő választ, információt nyújtanak ugyana- zon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezett.

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként. Az adatke- zelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 • név/cégnév
 • cím/székhely
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • a vevő azonosítása
 • számlaadatok

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tá- jékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Adatkezelő munkatársa, mint érintett

Munkatárs az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet, és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.

Munkatárs a saját adatainak kezeléséhez hozzájárul, az Adatkezelővel kötött megbízási vagy munkaszerződés aláírásával egyidejűleg.

Az Adatkezelővel történő megbízási- vagy munkaszerződés kötése önkéntes.

Az adatok kezelése a vonatkozó jogszabályokban rögzített módon történik, az adatok a jelen szabályzat 6. pontjában feltüntetett külső szolgáltatókon túl a KSH, az illetékességgel rendelke- ző NAV, vagy a hatáskörrel, illetékességgel és erre kifejezett, írásos felhatalmazással rendelkező hivatalos szerv felé adható ki azzal, hogy erről Érintett előzetesen értesítést kap.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Közösségi oldalak megnevezése: Facebook, Google+, Pinterest, Instagram

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatke- zelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő weboldalán található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

Kezelt adatok köre és célja:

ADAT                                      CÉL

Név                                         azonosítás

Használt fotó                         azonosítás

Hozzászólás                           vélemény kifejezése

Értékelés                                 vélemény, hangulat kifejezése Kérdés / kérés tartalma        válaszadás input adata

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatja, követi, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyul (like/dislike), azokat megosztja saját ismerő- sei között részben vagy teljeskörűen.Adatkezelés időtartama: oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig.

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáru- láson alapul.

Adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

Kezelt adatok köre és célja:

ADAT                                      CÉL

Név (számlabirtokos neve)   azonosítás

E-mail cím / postai cím          az előlegbekérő és számla küldéséhez szükséges Bankszámlaszám                  azonosítás

Közlemény                             azonosítás

Összeg                                    a teljesítéshez szükséges

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.

Adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.

Adatkezelés folyamata:

 1. Adatkezelő előlegbekérőt/számlát küld az érintett e-mail / postai címére.
 2. az érintett átutalja a megfelelő összeget Adatkezelő bankszámlájára.
 3. Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.
 4. az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelésébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldol- gozó férhet hozzá.

Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt ada- tok vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

PANASZT

az info@madeinszekszard.hu e-mail címen, az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltün- tetésével, vagy a http://www.madeinszekszard.hu/ weboldal „Kapcsolat” aloldalán lévő űrlap kitöltésével, az „Üzenet” mezőben a PANASZ szó feltüntetésével, vagy postai úton a Hírfluen- szer Média Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 55-57. 1. lház. 3. em. 2. levelezési címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki a megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Adatkezelés célja: a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

Kezelt adatok köre és célja:

ADAT                                                              CÉL

Panasz azonosítója                                        azonosítás

Név                                                                 azonosítás

Panasz beérkezésének időpontja                azonosítás Telefonszám                                                  kapcsolattartás

Hívás időpontja                                             azonosítás

Beszélgetés során megadott                        azonosítás személyes adatok

Számlázási / levelezési / e-mail cím             kapcsolattartás Panaszolt szolgáltatás / magatartás                              panasz kivizsgálása Csatolt dokumentumok                                            panasz kivizsgálása

Panasz oka                                                     panasz kivizsgálása

Panasz                                                            panasz kivizsgálása

A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

Adatkezelés folyamata:

 1. az érintett az általa választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.
 2. szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
 3. az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.
 4. az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt

6.  Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Társaságunk Adatvédelmi Tisztviselőjén túl egyes Külső szolgáltatók 2019. július 11. napját kö- vetően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Társaságunk, valamint a www.madeinszekszard.hu oldal az alábbi Külső szolgáltatókhoz kapcsolódik:

 • Facebook, Instagram, G-mail, Google Analytics, Google AdWords

A tárhely szolgáltatója:

 • Tárhelypark Kft. (1122 Budapest, Gaál József út 24.)

A társaság könyvvizsgálója:

 • Profi-Kontír 2005 Kft. (7100 Szekszárd, Táncsics Mihály u. 3.)

A jelen szabályzat szerint adatfeldolgozók:

Emailek fogadása és küldése:

 • Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
 • Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu (Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Facebook oldal:

Google+ oldal:

 • Google Inc., Mountain View, California, USA
 • Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Google Analytics:

 • Google Inc., Mountain View, California, USA
 • Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • (Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Adattovábbítás harmadik országba: Harmadik ország,  amelybe  adattovábbítás  történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-pri- vacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Face- book (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart.

7.  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adata- inak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1     Tájékoztatáshoz való jog

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a szemé- lyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2     Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható kö- vetkezményekkel jár.
 • Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3     Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbíté- sét és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4        Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatke- zelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálá- sával kapcsolatosan került

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudo- mányos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5        Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartam- ra
 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok fel- használásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érin- tett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonat- kozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvez- nek-e az érintett jogos indokaival

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6        Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7     Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon sze- mélyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlá- sának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen

– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9     Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10     Jogérvényesítési lehetőségek:

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

8.  Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési ha- tóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Ma- gyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adat- kezelőt.

Társaságunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljá- nak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2019 Hírfluenszer Média Kft., Minden jog fentartva.